Välkommen till

SD Karlstad

Det här vill vi

Förmodligen vet du redan vilken fantastisk plats du bor på – med underbar natur, vyer över Klarälven, grönytor som inbjuder till promenader, picknick och bad. Det behövs nog ingen närmare beskrivning. Karlstad kan ju vara så mycket för alla, en fin plats som sträcker sig över generationer, som kan erbjuda något för människor i alla åldrar, oavsett om man bor “ut på bygda eller i Kallsta”. Men Karlstads lokala identitet och framtid som en plats med service i världsklass ska inte tas för givet. Vi sverigedemokrater är beredda att ta ansvar och vi anser att Karlstad förtjänar det bästa! I vårt Karlstad tar vi hand om varandra. Alla ska uppleva livet meningsfullt, att man har en vettig sysselsättning, att alla behandlas lika oavsett kön, sexualitet, religion, ålder eller härkomst. Alla ska trivas och känna delaktighet, oavsett ålder eller vart i kommunen man bor.

Karlstad ska ha en välfärd värd namnet

I vårt Karlstad ska alla känna sig trygga och inte behöva oroa sig för att resurserna inte räcker till. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela Karlstad, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Alla barn är olika samt har olika behov och det är kommunens uppgift att möta dessa. Centralt i vår politik är förstärkt vuxennärvaro, en ökad valfrihet och inkludering istället för exkludering. Föräldrar erbjuds ett betydande inflytande över verksamheten och barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt. Kommunen bör på sikt sträva efter minskade barngrupper, men i dagsläget skulle detta medföra alltför stora kostnader som det inte finns täckning för idag. Tills vi kan nå dit är det mest ansvarsfulla att öka personaltätheten i barngrupperna, vilket skulle underlätta för personalen i deras arbete, höja kvaliteten och samtidigt ge en ökad trygghet för barnen. Vi vill se en kunskapsinriktad skola där ordning och reda råder, där både lärare och elever trivs och kan prestera. De äldre har under ett helt liv kämpat, strävat och slitit. I vårt Karlstad ska det löna sig. Mat, aktiviteter och utevistelse skall göra Karlstad till en trygg kommun att åldras i. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället erbjuda den hjälp som behövs för att individen ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Vi vill ha ett Karlstad som håller samman

Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman och finna en stark gemenskap. Alla ska trivas och känna delaktighet, oavsett ålder eller vart i kommunen man bor. Kommunens viktigaste uppgift är att skapa dessa förutsättningar. All diskriminering ska motverkas, snabba insatser mot brottslighet ska bidra till en ökad trygghet och segregation ska motverkas genom anpassning.

Vi vill ha ett tryggt Karlstad

En av kommunens huvuduppgifter är att bidra till att alla känner trygghet i sin omgivning. I all utveckling, förvaltning och drift av kommunens mark, byggnader och anläggningar handlar det om att skapa trivsamhet och trygghet. Genom att systematiskt gå igenom exempelvis bostads- och andra områden och inventera det ur trygghetssynpunkt kan de som bor och verkar i lokalsamhället och har störst kännedom om det vara med och påverka vad som behöver åtgärdas för att det ska bli tryggare. Genom trygghetskameror kan polisens arbete effektiviseras och brottslingar kan identifieras. En av kommunens huvuduppgifter är att bidra till att alla känner trygghet i sin omgivning, genom att spela klassisk musik där stökiga ungdomar samlas och ställer till besvär kvällstid skräms de bort med musik som de ogillar. Kommunen ska ha en handlingsplan för att motverka och kunna hantera idéer, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och följa upp verksamheten.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland